loczersk.pl Liceum Ogólnokszta?c?ce – im. Wincentego Pola w Czersku

loczersk.pl
Title: Liceum Ogólnokszta?c?ce – im. Wincentego Pola w Czersku
Keywords:
Description: Liceum Ogólnokszta?c?ce – im. Wincentego Pola w Czersku Logowanie Strona g?ówna Szko?a O szkole Nauczyciele Absolwent roku Patron Patronat Szko?y Wy?szej Psychologii Spo?ecznej Osi?gni?cia Galeria Org
loczersk.pl is ranked 8557786 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,436. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. loczersk.pl has 43% seo score.

loczersk.pl Information

Website / Domain: loczersk.pl
Website IP Address: 85.219.133.5
Domain DNS Server: fns1.42.pl,fns2.42.pl

loczersk.pl Rank

Alexa Rank: 8557786
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

loczersk.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,436
Daily Revenue: $3
Monthly Revenue $118
Yearly Revenue: $1,436
Daily Unique Visitors 362
Monthly Unique Visitors: 10,860
Yearly Unique Visitors: 132,130

loczersk.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 08 Aug 2016 16:03:34 GMT
Server Apache

loczersk.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

loczersk.pl Traffic Sources Chart

loczersk.pl Similar Website

Domain Site Title
lobraniewo.pl Liceum Og?lnokszta?cace w Braniewie im. Feliksa Nowowiejskiego
lograjewo.pl Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Miko?aja Kopernika w Grajewie
kruczek.edu.pl I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Leona Kruczkowskiego w Tychach
lojagiellonczyk.pl I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
lopleszew.pl I Liceum Ogólnokszta?c?ce – Im. St. Staszica w Pleszewie
reytan.edu.pl Witamy - Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie
apaulo.pl Gimnazjum i Liceum im.?w.Wincentego a Paulo w Pabianicach
lowiecbork.edu.pl Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Janusza Korczaka w Wi?cborku
lomyszkow.com Liceum Ogólnokszta?c?ce im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie
kasprowicz.edu.pl II Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Jana Kasprowicza w Kutnie

loczersk.pl Alexa Rank History Chart

loczersk.pl aleax

loczersk.pl Html To Plain Text

Liceum Ogólnokszta?c?ce – im. Wincentego Pola w Czersku Logowanie Strona g?ówna Szko?a O szkole Nauczyciele Absolwent roku Patron Patronat Szko?y Wy?szej Psychologii Spo?ecznej Osi?gni?cia Galeria Organizacja Prawo szkolne Rada Rodziców Stowarzyszenie Przyjació? Liceum Samorz?d Organizacja roku szkolnego Plan lekcji Rady dla rodziców Od nauczycieli J?zyk polski J?zyk angielski J?zyk niemiecki Matematyka Historia i WOS Biologia i geografia Fizyka i chemia Informatyka Pozosta?e Programy unijne Uczeń online Liga Przedmiotowa Terminarz egzaminów poprawkowych Poprawkowy egzamin maturalny – cz??? pisemna 23 sierpień 2016 r. godz. 9:00 Egzaminy poprawkowe ocen niedostatecznych: j?zyk polski – 25 sierpień 2016 r. godz. 9:00 j?zyk niemiecki – 26 sierpień 2016 r. godz. 9:00 matematyka – 26 sierpień 2016 r.… WAKACJE Lista zakwalifikowanych do klas pierwszych Lista zakwalifikowanych Orygina?y ?wiadectw mo?na sk?ada? w sekretariacie szko?y do czwartku (7 lipca) do godziny 15.00. Lista przyj?tych uczniów do klas pierwszych zostanie opublikowana w pi?tek (8 lipca). ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Dzi? pierwszy dzień wakacji. Wi?kszo?? z naszej spo?eczno?ci do?wiadcza ju? ciep?ych promieni s?ońca, beztroski i swobody wpisanej w czas letniego odpoczynku. Warto jednak przypomnie? pi?tkow? kartk? z kalendarza, któr? opromieni?y u?miechy i sukcesy naszych uczniów. O 9.00 zebrali?my si? na… Ods?oni?cie gabloty upami?tniaj?cej zdobywc? Monte Cassino. W miniony czwartek (23.06) w sali historycznej naszej szko?y, ods?oni?to gablot?, w której umieszczony zosta? mundur ?p. por. Aleksandra Tuszakowskiego. Mundur, przekazany zosta? szkole przez syna zmar?ego kombatanta, pana Andrzeja Tuszakowskiego. B?dzie on teraz nieod??cznym elementem, przypominaj?cym licealistom o po?wi?ceniu… Terminarz egzaminów poprawkowych zrafinski 27 lipca 2016 Poprawkowy egzamin maturalny – cz??? pisemna 23 sierpień 2016 r. godz. 9:00 Egzaminy poprawkowe ocen niedostatecznych: j?zyk polski – 25 sierpień 2016 r. godz. 9:00 j?zyk niemiecki – 26 sierpień 2016 r. godz. 9:00 matematyka – 26 sierpień 2016 r. godz. 9:00 WAKACJE zrafinski 26 lipca 2016 Lista zakwalifikowanych do klas pierwszych Ma?gorzata Skwirowska 4 lipca 2016 Lista zakwalifikowanych Orygina?y ?wiadectw mo?na sk?ada? w sekretariacie szko?y do czwartku (7 lipca) do godziny 15.00. Lista przyj?tych uczniów do klas pierwszych zostanie opublikowana w pi?tek (8 lipca). ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Ma?gorzata Skwirowska 27 czerwca 2016 Dzi? pierwszy dzień wakacji. Wi?kszo?? z naszej spo?eczno?ci do?wiadcza ju? ciep?ych promieni s?ońca, beztroski i swobody wpisanej w czas letniego odpoczynku. Warto jednak przypomnie? pi?tkow? kartk? z kalendarza, któr? opromieni?y u?miechy i sukcesy naszych uczniów. O 9.00 zebrali?my si? na boisku wielofunkcyjnym. Uroczysto?? zakończenia roku szkolnego poprowadzi?a pani wicedyrektor Sabina S?omińska. Po wprowadzeniu sztandaru szko?y… […] Ods?oni?cie gabloty upami?tniaj?cej zdobywc? Monte Cassino. Ma?gorzata Skwirowska 25 czerwca 2016 W miniony czwartek (23.06) w sali historycznej naszej szko?y, ods?oni?to gablot?, w której umieszczony zosta? mundur ?p. por. Aleksandra Tuszakowskiego. Mundur, przekazany zosta? szkole przez syna zmar?ego kombatanta, pana Andrzeja Tuszakowskiego. B?dzie on teraz nieod??cznym elementem, przypominaj?cym licealistom o po?wi?ceniu i ofiarno?ci ?o?nierzy, walcz?cych na frontach drugiej wojnie ?wiatowej o woln? i niepodleg?? Polsk?. W […] Klasa mundurowa z wizyt? w Gdańsku Ma?gorzata Skwirowska 24 czerwca 2016 10 czerwca liceali?ci klasy pierwszej profilu mundurowego, wraz ze swoim opiekunem – Maciejem Jakubowskim oraz funkcjonariuszem czerskiego komisariatu – asp. Zbigniewem Le?niewskim, udali si? do Gdańska na Dzień Otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji. W?ród licznych atrakcji, przygotowanych przez gdańskich funkcjonariuszy by?y m. in. pokaz musztry, pokaz tresury psów policyjnych, elementy po?cigu policyjnego, symulator jazdy samochodem, pokaz […] Olimpiada Wiedzy Archimedes ekegel 23 czerwca 2016 W kwietniu uczniowie naszej szko?y brali udzia? w ogólnopolskich konkursach Olimpiady Wiedzy Archimedes w zakresie czterech przedmiotów obowi?zuj?cych na egzaminie maturalnym: Polonica.Plus (21 uczniów), Matematyka. Plus (20 uczniów), English Plus i Deutsch.Plus (14 uczniów). Mi?o nam poinformowa?, ?e nasi uczniowie uzyskali tytu?y laureatów w ka?dym z tych konkursów: Polonica. Plus: Agata Adamczyk z II a […] Klasa IIa na biwaku we Wielu zrafinski 23 czerwca 2016 W dniach 20-22 VI uczniowie klasy 2a brali udzia? w biwaku, który odby? si? w o?rodku eFKa we Wielu. Program biwaku by? bardzo bogaty. Po przyje?dzie ok. godz. 12 i zakwaterowaniu by? obiad, a potem zaj?cia sportowe. O godz. 16 by?y dwugodzinne zawody paintbolowe zakończone k?piel?. Wieczór up?yn?? na wspólnym ogl?daniu meczu. Nast?pnego dnia odby? […] Wycieczka naukowa Ma?gorzata Skwirowska 17 czerwca 2016 W poniedzia?ek 13 czerwca liczna grupa naszych uczniów wraz z opiekunami wybra?a si? na wycieczk? naukow? do Torunia. Nauka niekoniecznie musi odbywa? si? w szkole. Pi?kna czerwcowa pogoda zach?ca do tego, aby lekcje przenie?? w teren, aby organizowa? zaj?cia pozaszkolne. W naszym liceum staramy si? cz?sto wykorzystywa? innowacyjne metody nauczania. Tym razem skorzystali?my z oferty […] Konkurs piosenki niemieckiej i angielskiej ekegel 15 czerwca 2016 14 czerwca grupa utalentowanych muzycznie uczniów naszego liceum wzi??a udzia? w XII powiatowym konkursie piosenki niemieckiej i angielskiej ?Mit den Liedern geht das Lernen besser”. Organizatorem konkursu by?o Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw?a II w Chojnicach. Szko?? reprezentowa?o 2 wykonawców piosenki niemieckiej: – Adrianna Walkowska – ?In meinem Leben” z akompaniamentem gitarowym B?a?eja Babińskiego […] Filip Kegel laureatem ogólnopolskiego konkursu ekegel 14 czerwca 2016 Filip Kegel znalaz? si? w w?skim gronie 10 tegorocznych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu ?Z poprawn? polszczyzn? na co dzień”, licealistów z ca?ej Polski, którzy w pi?tek 10 czerwca odebrali dyplomy i nagrody rzeczowe w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Stworzone przez niego opowiadanie znalaz?o uznanie w oczach jury i przynios?o mu zaszczytne pi?te miejsce. Gratulujemy! […] ?G?ówka pracuje” ekegel 12 czerwca 2016 25 maja w Zespole Szkó? Licealnych i Technicznych w Tucholi odby?a si? ósma edycja mi?dzyszkolnego konkursu matematyczno-logicznego ?G?ówka pracuje”. W?ród dziesi?ciu trzyosobowych dru?yn (5 gimnazjów i 5 szkó? ponadgimnazjalnych) walcz?cych o tytu? najlepszej szko?y znalaz?a si? po raz pierwszy reprezentacja naszego liceum w sk?adzie: Alicja Nie?urawska, Wojtek Fierek i Filip Kegel. Dru?yny zmierzy?y si? z […] Komunikat dla rodziców uczniów zdolnych Ma?gorzata Skwirowska 8 czerwca 2016 Powiat Chojnicki jako partner Samorz?du Województwa Pomorskiego b?dzie realizowa? projekt pn. ?Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ukierunkowany jest na wdro?enie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych, wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego pn. ?Pomorskie dobry kurs na edukacj?. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w latach […] Mundurowi i psychologiczni dla najm?odszych Ma?gorzata Skwirowska 2 czerwca 2016 Wczoraj (1 czerwca 2016 r.) grupa uczniów z klas pedagogiczno– psychologicznych oraz z pierwszej klasy mundurowej pomaga?a w przebiegu Dnia Dziecka, który zorganizowany zosta? na terenie parku Borowiackiego w Czersku. Impreza obfitowa?a w wiele atrakcji, by?y dmuchane zje?d?alnie, kolejka, karuzela, wyst?py artystyczne, zawody sportowe, malowanie twarzy. M?odzie? opiekowa?a si? dzie?mi i pomaga?a w dobrej i […] SZALONE FUNKCJE Ma?gorzata Skwirowska 31 maja 2016 Klasa mundurowa i matematyczno-fizyczna zakończy?y niedawno dzia? po?wi?cony rachunkowi ró?niczkowemu. Chc?c sprawdzi? swoje umiej?tno?ci, uczniowie tych?e klas dobrali si? w pary i wykonali wykresy wyj?tkowo skomplikowanych funkcji, niektóre w ca?kiem zabawnej formie. Efekty ich prac mo?na podziwia? w du?ym holu oraz w klasie nr 14. Poni?ej kilka z nich. Wyró?nienia w konkursie matematycznym ?Kangur 2016” ekegel 29 maja 2016 Znamy ju? wyniki Mi?dzynarodowego Konkursu Matematycznego ?KANGUR 2016”, który odby? si? 17 marca tak?e w naszym liceum. Brali w nim udzia? najlepsi matematycy szko?y. Najlepsze wyniki uzyskali, tak jak w zesz?ym roku, Filip Kegel i Wojtek Fierek z klasy IIa (mat-fiz) i to oni w?a?nie otrzymali ?Wyró?nienia” w konkursie. Dodajmy, ?e Filip znalaz? si? na […] Brali?my udzia? w ?Potyczkach Newtona” zrafinski 23 maja 2016 Ju? po raz drugi w pi?tek 20 V wzi?li?my udzia? w ?Potyczkach Newtona” organizowanych przez 2 Liceum Ogólnokszta?c?ce i powiat Chojnice. Potyczki sk?ada?y si? z trzech cz??ci: przygotowania ogródka matematycznego dla maluchów, zadań z matematyki i fizyki rozwi?zywanych w grupach oraz testu. W potyczkach wzi??o udzia? sze?? szkó? – trzy gimnazja z Chojnic, Czerska i […] Biol-chemy na Pomorskim Festiwalu Nauki Ma?gorzata Skwirowska 23 maja 2016 19 maja klasa IIb o profilu biologiczno-chemicznym równie? zorganizowa?a wyjazd do Gdańska na Pomorski Festiwal Nauk, który odby? si? na Politechnice Gdańskiej. Wyk?ady, w których wzi?li?my udzia? to mi?dzy innymi: ?Czym smakuje tobie E210?” , ?Kosmiczna alchemia” oraz uczestniczyli?my w zaj?ciach laboratoryjnych, gdzie mogli?my dowiedzie? si?, jak powstaj? kosmetyki i sami stworzy? krem do r?k, […] Na Pomorskim Festiwalu Nauki zrafinski 20 maja 2016 Dnia 19 V 2016 r. grupa matematyczno-fizyczna klasy II a uczestniczy?a w zaj?ciach prowadzonych podczas Pomorskiego Festiwalu Nauki. Grupa obejrza?a pokazy ciekawych do?wiadczeń z ró?nych dziedzin fizyki. Mi?dzy innymi mo?na by?o zobaczy? efekty zwi?zane z rozchodzeniem si? fali, dzia?aniem niskich temperatur oraz pr?dów o wysokich napi?ciach. Zapozna? si? mo?na by?o równie? z szeregiem projektów wykonanych […] KOMUNIKAT CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Ma?gorzata Skwirowska 19 maja 2016 Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 maja 2016 r. w zwi?zku z zadaniem 6.2. w egzaminie maturalnym z informatyki w ?nowej” formule, przeprowadzonym 17 maja br. ← Older Posts Menu e-dziennik Plan lekcji Podr?czniki Biblioteka Doradca zawodowy Pedagog szkolny Rekrutacja 2016 Matura Prawo szkolne Galeria Kontakt Zaprzyja?nione strony Blog Scandinavian Summits DKF Raczek Konkurs historyczny dla gimnazjów Olimpiada Mediewistyczna STK Lukspol bip Kontakt Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Wincentego Pola ul. Szkolna 3 89-650 Czersk Telefon/fax: (0-52)398-4221 adres e-mail: loczersk1@wp.pl Dyrektor szko?y: mgr Krzysztof S?kielewski Mail: ksekiel@wp.pl Wicedyrektor: mgr Sabina S?omińska Mail: aisabb@wp.pl Filmy promocyjne Ró?ne Liceum Ogólnokszta?c?ce ? 2016 tantar Frontier Theme Naci?nij przycisk f by przej?? do pe?nego ekranu

loczersk.pl Whois

Domain Name: LOCZERSK.PL